top of page

 

Privacyverklaring

 

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Chaletbouw-KC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Chaletbouw-KC

Vivaldistraat 51

5802 JL   Venray

KC@plex.nl

+31(0)6 - 57 54 22 81

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Chaletbouw-KC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Woonplaats

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Chaletbouw-KC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Het verlenen van onze diensten in de breedste zin des woords.

 • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Wekelijks een update sturen met foto's van uw chalet in wording.

Chaletbouw-KC verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 • Op basis van uw toestemming.

 • Ter uitvoering van een overeenkomst.

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen uw privacybelang. Zodra uw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Chaletbouw-KC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Chaletbouw-KC verwijdert uw gegevens in ieder geval 10 jaar na het laatste contact, omdat uw gegevens dan niet meer langer noodzakelijk voor ons zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Chaletbouw-KC verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies:

Chaletbouw-KC gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Chaletbouw-KC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chaletbouw-KC. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kc@plex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Chaletbouw-KC wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Chaletbouw-KC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Kc@plex.nl.

Wijzigingen in het Privacy beleid:

Chaletbouw-KC behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Chaletbouw-KC adviseert u dan ook  om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 4 augustus 2020.

Chaletbouw-KC

Chaletbouw-KC

Chaletbouw-KC

Chaletbouw-KC

Nuttige links

Chaletbouw-KC
is gevestigd in Noord-Limburg,
in de plaats Venray
 • Pinterest
 • LinkedIn Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • tjilpen
 • Facebook Social Icon
Bel ons voor meer info:
+31(0)6 - 57 54 22 81
+31(0)478 - 58 54 42 
E-mail:
Kc@plex.nl

© 2020 by Chaletbouw KC

Proudly created by me, myself and I

bottom of page